Sirreeffama mindaa hojjettoota mootummaa bara 2012

Sirreeffama mindaa hojjettoota mootummaa bara 2012

Muddee 25, Finfinnee Gaaffii dabalinsa miindaan wal qabatee finiinaa ture ittuma fufuun hojjettootni hidha abbayyaa gaaffii kana itti fufinsaan gaafachuu irraa isin duuba falmattoota bilisummaa jira jechuun Wayyaaneen hojjettoota 31 hojii irraa ariite. Maqaa hidha kanaanis duula saaminsaa gaggeessaa turte. Hojjettootni hidha kanaa garuu rakkina jireenyaa guddaa keessatti argamuu isaanii irraa dabalinsa miindaa gaafachaa turan.

sirreeffama mindaa hojjettoota mootummaa bara 2012

Hojjettootni ol tahanis gaaffii mirgaa kana finiinsaa turan. Gaaffiin mirgaa kun osoo gaafatamaa jiruus rakkoowwan fayyaa qulqullina irraa mudateen hojjettootni ol tahan rakkoo fayyaaf saaxilaman. Rakkoowwan kana dura dhaabbachuufis gaaffii dabalinsa miindaa ittuma fufan. Mootummaan wayyaanee garuu hojjettoota gaaffiiwwan mirgaa kana akka gaafatan kan kakaasu isini, isin duuba falmattoota bilisummaatu jira jechuun hojjettoota 31 hojii irraa ariitee jirti.

Hojjettoota kanneen keessaa 1. Daanyee Garramuu 2. Biraanuu Kiflee 3. Tasammaa Dalasaa Keessatti argamu. You are commenting using your WordPress. You are commenting using your Google account.

sirreeffama mindaa hojjettoota mootummaa bara 2012

You are commenting using your Twitter account. You are commenting using your Facebook account. Notify me of new comments via email. Notify me of new posts via email. Like this: Like Loading Leave a Reply Cancel reply Enter your comment here Fill in your details below or click an icon to log in:.

Email required Address never made public. Name required. Post was not sent - check your email addresses! Sorry, your blog cannot share posts by email.Yaa'iin Barnootaa Oromiyaa barsiisota, manneen barnootaa, gamtaa maatiifi barataa dhaabbilee deggarsa misoomaa, W aldaa Misooma Oromiyaa, Waldaa Barsiisota Naannoo Oromiyaa, Waldaa Manneen Barnootaa Dhuunfaa Oromiyaa raawwii hojii caalmaa qabu galmeessisan badhaasa waraqaa ragaa, waancaafi koompiitara yoo badhaafaman, barattoonni qormaata biyyoolessaan qabxii olaanaa galmeessisaniif ammoo laabtooppiifi qarshii badhaasuun xumurameera.

Wal-tajjiin marii kun raawwataa qopheessuu irratti kan xiyyeeffate yammuu ta'u; Raawwii karoora hojii bara fi Karoora Hojii bara irrattis kan mari'tamu ta'a. Raawwii karoora hojii bara irratti tooftaa raawwii fi Sirna madaallii raawwii hojii irrattis Ogeessota Biiroo Paabilik Sarviisii Oromiyaatiin leenjiin kennamaa jira. Barnootaa EMIS irra hojjetaniif kenname. Leenjiin kun marsaa marsaan kan kennamu yammuu ta'u; marsaa jalqabaa magaalaa Walisootti aanaalee godinaalee 11 keessattii fi Bul.

Magaalaa 10 keessatti argamaniif guyyoota shaniif kennamee jira. Barnoonni Afaan Oromoo Naannoo Oromiyaarra darbee naannoolee birootti kannamaa jiraachuun ni beekkama.

Naannoo Gaambeellaa fi Bul. Manni Barumsaa sad. Manni barumsaa sad. Ethiopian Ministry of Education. Federal Democratic Republic of Ethiopia. Qajeelfamoota Adda Addaa. Dambiilee Garaagara. Qajjeelfamoota Haaraa. Sagantaa eeba manneen barnootaa Afaan Oromoo Finfinnee. Yaa'iin Barnootaa Oromiyaa. Yaa'iin Barnootaa Oromiyaa Dhukkubni Vaayirasii Koronaa. Leenjiin Leenjistootaa kenname. Barnootaa EMIS irra hojjetaniif kenname Leenjiin kun marsaa marsaan kan kennamu yammuu ta'u; marsaa jalqabaa magaalaa Walisootti aanaalee godinaalee 11 keessattii fi Bul.

Saffisaan Geessituu. Kitaabilee Barbaachisoo. Barumsaa fi Sagantaa Pilazmaa. Kuusaa Sabqunnamtii Baay'ee. Tamsaasa Barumsa Raadiyoo.Konkolaattonni tajaajila sarviisii hojjettoota dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa laatan, miinibaasonni amma kiiloo meetira imalan, konkolaattonni geejiba ummataa, konkolaattonni teessoo 5 amma 8 qaban, konkolaattonni imala dheeraa fi qaxxaamura biyyaa qajeelfamichi isaan ilaallata jedhameera.

Konkolaattota geejiba ummataarratti dhaabbatanii kan imalanii fi fageenya gabaabaa kan deeman qajeelfamichaan qabattoo nageenyaa akka qabaatan hin dirqamani. Konkolaattota abbaa miila lamaa fi sadii, konkolaattota poolisii fi raayyaa ittisaa dirqamarra jiran hin ilaallatu. Sign in Join. Sign in. Log into your account. Sign up. Password recovery. Recover your password.

Friday, April 17, Amharic English Arabic. Forgot your password? Get help. Create an account. Ejansii Tajaajila Oduu Itoophiyaa. Dhibee koronaa ofirraa ittisuuf carraaqii cimaa godhaa akka jiran jiraattonni magaalaa Gobbaa himan. Dooktar Kaatriin Haamliin boqatan. Dhaabbilee mankuusaa qorichaa 22 irratti tarkaanfiin fudhatame.

Ijaarsa mana barumsaaf deeggarsi Birrii miiliyoona 30 kenname. All Rights Reserved.Manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee bajata bara A. I irratti erga mari'ateen booda birrii biiliyoona Bara bajataa kanatti lammiileen miiliyoona sadiif carraa hojii uumuuf karoorfatamuu MM Abiy Ahimad himaniiru.

Bajata ramadame keessaa birriin biiliyoona baasii idilee mootummaa federaalaaf, baasii kaapitaalaaf birrii biiliyoonadeeggarsa naannoleef birrii biiliyoona akkasumas hojii galmoota misoomaa itti fufsiisuuf birrii biiliyoona jaha ramadeera. Bajatni kun guddina diinagdee biyyatiin bara ti ni galmeesisti jedhamee eeggamu dhibbeentaa 9. Ministirri Mummee Abiy Ahimad gaaffiiwwan miseensota mana marichaan dhiyaateefis deebii kennaniiru.

Qaala'iinsi gatii dhimma lammiilee harka qalleeyyii yaaddessaa jiru akka ta'eefi mootummaan qaala'iinsa gatii hir'isuu irratti xiyyeeffatee akka hojjetu himaniiru. Qaala'iinsa gatii mul'atuuf walsimuu dhiisuun dhiyeessii fi fedhii sababa ijoo akka ta'e kan himan MM Abiy diinagdee fedhii irratti hundaa'e gara diinagdee dhiyeessii irratti hundaa'eetti jijjiiruuf ni hojjetama jedhan.

Kana malees dhiyeessii humna ibsaa fi damee loojistiksii irratti hojjechuun fedhii omishaalee mul'atuf dhiyeessin gahaan akka jiraatuf akka hojjetamus himaniiru.

Dhimma dargaggootaan walqabatee bara bajataa ti lammiileen miiliyoona sadi hojii akka argataniif karoorfatameera. Lammiilee biyyattii hojiitti bobbaasufis biyyaalee Awuroopaa, Eeshiyaa fi baha giddu galeessaa walin mari'atamaa akka jiru MM Abiy Ahimad himaniiru. Haaluma kanaan bara tti lammiileen 50, Yunaayitid Arab Imireetis UAE keessatti carraa hojii akka argatan ni taasifama jedhan.

Du'a Obbo Alamaayyoo Atoomsaa 27 06 2006

Dabalataan dargaggootni pirojeektota biyyattii keessatti hojjetaman irratti akka hirmaatan fi dargaggoota kalaqtoota jajjabeessuun carraa hojii dargaggootaa guddisuuf akka hojjetamus himaniiru. Hammeentaa hojii dhabdummaa gara dhibbeentaa kudhanii gaditti hir'isuun yaada mootummaa isaanii akka ta'e kan himan MM Abiy Ahimad gama hoji dhabdummaa hir'isuutin jijjiirama qabatamaa akka fidanis abdii qaban himaniiru.

Waa'ee Bulchiinsa Qabeenyaa Qisaasa qabeenyaa ilaalchisee hanna gama angawoota mootummaan jiru ciminaan akka to'atan himan. Kana malees bittaa fi dhabamsiisa qabeenyaa irratti rakkoon guddaan akka jiru kan himan Ministirri Mummee Abiy Ahimad meeshaalee manneen kuusaa keessa tuulamanii taa'an tajaajila biroof akka oolan gochuuf ni hojjetamas jedhan. Bara hanga guyyaa kaleessaatti galii birrii biiliyoona Itoophiyaan yeroo ammaatti liqaa oomisha waliigalaashee keessaa dhibbeentaa soddoma ta'u akka irra jiru fi mootummaan liqaa daldalaa biyyattiin liqeeffattee turte gara liqaa yeroo dheeraa keessa deebi'utti akka jijjiiramuuf hojjechaa turuusaas himaniiru.

Akka fakkeenyaattis dhala liqaa doolaara miiliyoona waggaa waggaan biyya Chaayinaaf kaffalamuu qabu hambisuun danda'amuusaa dubbatan. Galii gama tuurizimiin argamuu danda'u guddisuufis masarawwan mootummaa magaala Finfinnee keessatti argaman dawwannaaf banuun galii biyyattii guddisuuf akka hojjetamus himaniiru.

Oduu Itoophiyaa Viidiyoo Jajjaboo. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa bajata bara raggaasise 8 Adooleessa Image copyright Office of the Prime Minister of Ethioipia Manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee bajata bara A. Bajata bara keessaa dhibbeentaan 60 hojiilee hiyyummaa hir'isanif ramadame. Ajjeechaan tibbanaa rifoormii Itoophiyaa gufachiisaa? Kana malees daballii gatii kiraa manaa to'achuufis ni hojjetama jedhan. Jalqabatti deebi'i. Odeessa kana irratti dabalata. Nagaa ganna tokkoon duuba Itoophiyaa fi Eertiraan maal buufatan?

Isin hin darbiin.Mootummaan Moozaambiik hojjettoonni 30, tolaan miindaa nyaachuu bira gaheera jedhe. Ministeerri Dhimma Hojjettota biyyattii namoota hojii hin hojjenne, kan qaamaan hin jirreefi kan du'aniifillee mindaan kaffalamaa ture jedheera. Kanaanis biyyattiin bara tti kasaaraan doolaara miiliyoona irra gaheera jedhan Ministirri Dhimma Hojjettootaa Kaarmeelitaa Namaashulaa. Mootummaan miindaa kaffaluuf namooti qaamaan akka argaman gochuufi dhugumaan namoota qaamaan hojii hojjetan tahuu mirkaneessuu qabu jedheera.

Moozaambiik: Hojjettoota mootummaa 30,000 tolaan miindaa nyaatan bira geesse

Jalqaba waggaa kanaa irratti baasii harka 55 gibira irraa mindaaf kaffalamu to'achuuf karoora baasuu himeera. Oduu Itoophiyaa Viidiyoo Jajjaboo. Moozaambiik: Hojjettoota mootummaa 30, tolaan miindaa nyaatan bira geesse 12 Muddee Image copyright AFP Goodayyaa suuraa 'Namooti mindaaa nyaachuuf qaamaan argamuu qabu' Mootummaan Moozaambiik hojjettoonni 30, tolaan miindaa nyaachuu bira gaheera jedhe. Biyya hiyyeettii addunyaa kanaa keessatti malaamaltummaan ammayyuu rakkoo guddaa dha jedhan.

Namni qaamaan yoo hin argamne mindaa akka hin argannes himeera. Qorannoon dhimma kana ifa baasee waggoota lamaaf namootairratti adeemsifame. Jalqabatti deebi'i. Odeessa kana irratti dabalata. Taphataan kubbaa miillaa durii Joorji Wiiyaa pireezidantii Laayibeeriyaa ta'e. Hayyuu diinagdee: ''Fooyya'insa sharafa biyya alaa irratti taasifametu qaala'insa gatii fide''.

Isin hin darbiin.Mudde, Jimmaa. Seensa——— —————————————————————————————————- 3 II. Bookmark not defined. Gosoota safartuulee raawwii Type of performance measures ——————————————— 65 5. Iskoorkaardii Adeemsaalee Hojii Ijoo fi deeggarsaa—————————————————— 86 8. Cascading karoora bara Kurmaanaan—————————————————————— Error! Magaalaan jimmaa maga. Finfinneeraa gara kiba lixaati km fagaattee kan argamtuudh.

Magalaan Jimmaa magaala gidu-gala invastimantii fi daldala fi Oomisha bunaa kan taate dha. Haala Waliiga laa Dhaabbata tajaajila Bishaan dhugaatii magaalaa Jimmaa. Dhaabbatni kun bishaan hujummon fayyadamu kan jalqabe bara fashistin xaaliyaanii biyya wararte bara irraa eegalee hanga bara tti hudeefamee burqaa tabba jireen jalaa burqu graviitiidhan hujummoo keesa akka dhangala. Jiraatoni magaala kanaa yeroo dheeraf bishaan qulqullina hinqabne torbee lama keessati altokko qofa fayyadamaa waan turaniif rakkoon bishaanii bayee suukaneesa ture.

Bara tti sadarkaa tajaajilaatin of danda,ee. Mana qopheesa jalatti ummataaf bishaan dhiyeessaa tureera. ADB irraa argameen hojiin qorannofi dizayinii associated enjinering international jedhamuun jalqabameera maddi tajaaj. Rakkoon bishaanii yeroo dheeraf mullataa tures piroojjaktii kanaan furmaata argatee jiraa.

Yeroo ammaa guddina magaalatiifi baayina ummataa dabalaa dhufeen walqabate fedhiin dhiyeesa bishaanii fi saniteeshiinii guyyaa guyyaatti dabalaa dhufeera. Bishaan dhuga. Jimmaa of danda,e galii gurgurtaa bishaanii fi kiraa konkolaataa mana fincaanii irraa argatuun hojiisaa gaggeesa jiraa hata,u malee taarifnii bishaan if kiraa konkolaata mana fincaaniirra irraa yeroo ammaa argamaa jiru xiqaa waan ta,eef baasii isaa uwisuu kan dandeesisu mitii kanaafuu fula duraatti tarifa haara baasuun barbaachisadha.

Raawwii hojii waggoota shanan darbanii Akkasumas iddoowwan hanqinni bishaanii jirutti boonoo bishaanii ijaaruun hawaasa fayyadamaa taasiseera rakkoo gama kanaan ture furuuf hojiilee hedduu hojjetaa ture. Bishaan dhugaatii qofa otoo hintaanee qulqulina dhuunfaa fi naannoof, akkasumas hojii misoomaa gaggeeffamaniif kan ooludha.

Misoomni kamiiyyuu kan gaggeeffamu bishaaniin alatti akka hintaane kan hundi irratti waliigaludha. Imaammata, tarsiimoowwanii fi seerota qabeenya bishaanii, albuudaa fi inarjii ilaallatan qopheessuun mootummaaf ni dhiheessaa; yemmuu hayyamamu hojiirra ni oolcha; 2.

Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa bajata bara 2012 raggaasise

Imaammata, tarsiimoo fi seeroonni misooma bishanii, albuudaa fi inarjii ilaalchisee Mootummaa Federaalaa fi Naannichaa tiin bahan hojiirra ni oolcha; hojiirra akka oolanis ni taasisa; 3. Qorannoo misooma sululaa gaggeessuudhaan qabeenya bishaanii teessoo lafaa fi irra keessoo lafaatti argaamu hangaa fi qulqullina isaatiin addan baasee naannicha keessatti faayidaa addaa addaatiif akka oolu ni taasisa; 4.Oromo News. African News. Formerly Oromia Quarterly. Clarion University of Pennsylvania, Clarion, Pennsylvania.

It also probes into human-wildlife 52 relations in and around the park. What approaches has been followed by the park administration in Nech Sar national park? What conservation implication does the different conception of nature entail?

For instance, at present if a person is caught hunting or grazing his cattle in the park, he would be jailed for six months and would pay fifty Ethiopian Birr about three dollars per head of cattle. During the eviction, houses, crops, and properties were burnt to ashes. This led to protracted inter-ethnic conflict that further destabilized the region and impoverished the people.

It rather tries to seek a rights-based solution to local communities. For the Guji and few Koore communities who still live adjacent to the park, the Sermale valley provides a means of survival that cannot be compromised.

The agro-pastoralist Guji community has had long history of interaction with the wildlife. For the Guji, culture, peace and supernatural power, Waaqa God are strongly entwined.

sirreeffama mindaa hojjettoota mootummaa bara 2012

Baxterp. The Guji elders provide rituals and prayers to Waaqa on behalf of all people, cattle and their environment at large.

Tadessep. Emotions and pride are centred on stock. Therefore, the Guji count not in terms heads of cattle but of moona kraal that ranges from seventy to hundreds.

Despite owning large number of livestock, the Guji have traditionally no meat feeding culture.

Download: Sirreefama Iskeelii Miindaa Haaraa Bara 2012 Kan Hojjatoota Mootummaa Itoophiyaa.pdf

Traditionally, it was culturally prohibited among the Guji to eat the meat of wild animals. They argue that the relationship between the three is based on reciprocity. They state that. Waaqa created us with cattle so that we look after them, care for them and use them for our needs. They are also peaceful to us Group discussion, Ergansa, April These are what other people call wildlife. According to the people, the preys developed trust upon the people and approach them seeking protection.

Another restriction is related to culture. The leaders are seen as intermediaries between the two. Restriction to bush meat is also related to social implications it perpetuates.

Moreover, the Guji link the prohibition of bush meat with health conditions. The Guji kill also big game animals for midda honor.


thoughts on “Sirreeffama mindaa hojjettoota mootummaa bara 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *